Grunnþættir menntunar í Oddeyrarskóla

Í aðalnámskrá grunnskóla eru skilgreindir sex grunnþættir menntunar; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir sem tengjast allir innbyrðis og eru jafnframt háðir hver öðrum eiga samkvæmt aðalnámskrá að endurspeglast í daglegu skólastarfi og vera sýnilegir í skólanámskrá hvers skóla. Í Oddeyrarskóla er leitast við að gera þessum þáttum góð skil í öllu skólastarfi sem dæmi má nefna að nemendur skólans hafa tekið þátt í málþingum sem lúta að innra starfi skólans og bæði forseta- og alþingskosningum barna. Til að festa grunnþættina betur í sessi hefur verið hafist handa með markvissa vinnu með þrjá þeirra; læsi, heilbrigði og velferð og jafnrétti.

Veturinn 2015–2016 unnu læsisteymi grunnskólanna á Akureyri í samvinnu við Miðstöð skólaþróunar Háskólans á Akureyri að læsisstefnu fyrir grunnskóla á Akureyri. Unnið var eftir drögum að læsisstefnu veturinn 2016–2017, læsisstefnan http://lykillinn.akmennt.is/ var síðan kynnt formlega í september 2017. Læsi fléttast auðveldlega inn í hvaða kennslugrein sem er. Í læsi felst að nemendur verðir færir um að afla sér þekkingar gegnum lestur bóka og hljóðbóka og annarra miðla. Hugtakið læsi nær til þátta sem fjalla um skilning og merkingarsköpun nemenda og vinnum við stöðugt að því á margvíslegan hátt. Nemendur lesa og kynna sér ákveðið efni, jafnvel er eitthvað þema til umfjöllunar, rýna í efnið með það að leiðarljósi að geta á endanum rætt efnið við aðra og sagt frá því munnlega, skriflega, myndrænt eða á hvern þann hátt sem hentar.

Haustið 2016 hóf Oddeyrarskóli þátttöku í verkefninu Heilsueflandi grunnskóli með það að markmiði að vinna markvisst að heilsueflingu. Í verkefninu er lögð áhersla á að skapa skólaumhverfi sem stuðlar að andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu og vellíðan allra sem í skólanum starfa. Nánar er fjallað um framkvæmd á heilsueflingu í Oddeyrarskóla og heilsustefnu á heimasíðu skólans.

Oddeyrarskóli tekur þátt í verkefni sem Jafnréttisstofa heldur utan um og nefnist  “Rjúfum hefðirnar förum nýjar leiðir”. Jafnréttisstofa sinnir eftirfylgni, fræðslu og ráðgjöf við þátttakendur. Verkefnið er samstarfsverkefni skóla, vinnustaða, fagfélaga og annarra sem láta sig jafnréttismál varða. Skólar sem taka þátt eru; Háskólinn á Akureyri, Verkmenntaskólinn á Akureyri, Oddeyrarskóli og Lundasel og  svo félag íslenskra hjúkrunarfræðinga. Nemendur í 9. bekk og í 5. og 6. bekk munu taka þátt í verkefninu. Markmið verkefnisins er að breyta hefbundnum kynjaímyndum og vinna gegn neikvæðum staðalmyndum um hlutverk kvenna og karla sbr. 4. gr. jafnréttislaga.  

Megináherslur verkefnisins eru m.a. að

  • Stuðla að jafnrétti kynjanna í menntun, starfsþjálfun og ráðgjöf
  • Ögra hefðbundnum staðalmyndum um hlutverk karla og kvenna á vinnumarkaði
  • Vinna gegn /brjóta upp hegðun sem vinnur gegn jafnrétti kynjanna

Í Oddeyrarskóla er lögð áhersla á hið talaða mál og samræður í öllum myndum. Við viljum að nemendur okkar verði smám saman færir um að tjá hugsun sína skýrt, greina það sem sagt er og hugsa um það á gagnrýninn hátt. Einnig að þeir eigi auðvelt með að tjá sig opinberlega af öryggi. Þetta er liður í því að mennta nemendur til lýðræðislegrar þátttöku og sjálfbærni. Sjálfbærnimenntun miðar meðal annars að því að skapa samábyrgt samfélag. Í gegnum uppeldisstefnu skólans og umræður um skólareglur, samskiptareglur og umgengni við allt í okkar umhverfi er markvisst unnið að þessari menntun.

Lýðræðislegir starfshættir skólans birtast í aðkomu nemenda og starfsmanna að því að móta skólastarfið með einhverjum hætti. Skólaþing eru haldin árlega þar sem tekin eru fyrir málefni sem brýnt þykir að ræða á breiðum grundvelli. Allir geta komið með tillögur að umræðuefni. Við skólann starfa einnig ýmsar nefndir og ráð sem geta haft áhrif á skólastarfið. Í gegnum þemavinnu fá nemendur oft val um vinnulag, umfjöllunarefni og taka þátt í mótun daglegra starfshátta með þessari þátttöku.

Til að auka vinnu við sköpun og upplýsingatækni hefur skólinn kennt list- og verkgreinar í öllum bekkjum. Hjá yngstu börnunum er boðið upp á textílmennt, heimilisfræði, smíðar, myndlist, tölvum (kóðun) og leik- og hreyfismiðju. Hjá hinum eldri er boðið upp og tón- og leiklistarsmiðju, textíl, smíðar, heimilisfræði og myndmennt. Unglingar hafa meira val og geta valið um margvísleg verkefni þar sem sköpun er lykilatriði. Á unglingastigi er einnig unnið mikið í þemum þar sem greinar eru samþættar og nemendur hafa val um úrvinnslu verkefna og skipuleggja sjálfir leiðir að markmiðum.